Žádost o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na VŠE v Praze

Podat žádost

VŠE v Praze coby vysoká škola, která obdržela institucionální akreditaci, je podle § 48 odst. 4 až 6 zákona o vysokých školách oprávněna nevyžadovat v přijímacím řízení doklad o obecném uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání a může sama pro účely přijímacího řízení posoudit, zda zahraniční vzdělání uchazeče o studium splňuje podmínku zákona pro přijetí ke studiu.

K využití tohoto postupu uchazeč vyplní tuto elektronickou žádost, zaplatí poplatek podle instrukcí v žádosti a poštou zašle úředně ověřené kopie příslušných dokladů o vzdělání opatřené úředním překladem do českého nebo anglického jazyka na adresu

VŠE v Praze
právní oddělení
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

V případě středoškolského vzdělání je nutné zaslat
 1. úředně ověřenou kopii zahraničního dokladu o středoškolském vzdělání,
 2. potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu,
 3. úřední překlad výše uvedených dokumentů do českého nebo anglického jazyka, pokud je potřeba.
V případě vysokoškolského vzdělání je nutné zaslat
 1. úředně ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobný doklad o ukončení studia vydaný zahraniční vysokou školou,
 2. úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpis o vykonaných zkouškách,
 3. úřední překlad výše uvedených dokumentů do českého nebo anglického jazyka, pokud je potřeba.

O výsledku posouzení bude uchazeč vyrozuměn emailem. Výsledek posouzení bude rovněž přímo zaslán fakultě, na které je uskutečňován studijní program, do nějž se uchazeč hlásí. Výsledek posouzení, je-li kladný, platí pro přijímací řízení do všech studijních programů všech fakult VŠE v Praze, do kterých podal uchazeč přihlášku ke studiu před podáním žádosti o posouzení.

V případě nejasností kontaktujte VŠE prostřednictvím emailové adresy edu@vse.cz.

Request for recognition of education abroad for the purpose of the admission procedure at VŠE Prague

Submit the request

The Prague University of Economics and Business (VŠE Prague) as a higher education institution which was awarded institutional accreditation is, pursuant to Section 48 (4) to (6) of the Act on Higher Education Institutions, entitled not to require within the admission procedure a document on the general recognition of equivalence of education gained abroad and may itself, for the purposes of the admission procedure, assess whether the applicant´s education attained abroad meets the legal condition for admission to studies.

In order to use this procedure, an applicant shall fill in this electronic request, pay the fee in accordance with the following instructions and send notarised copies of documents proving their education together with an official translation to the Czech or English language via regular mail to the address

VŠE Prague
Legal Department (pravni oddeleni)
nam. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic

In case of secondary education it will be
 1. a notarised copy of a relevant foreign document on secondary education,
 2. a confirmation of the relevant secondary school abroad or any other authorised body in the respective country on the fact that the secondary school leaver of the foreign secondary school concerned is in the given country entitled to apply for a bachelor degree programme,
 3. their official translation to the Czech or English language, where applicable.
In case of a higher education diploma it will be
 1. a notarised copy of a diploma or similar document on accomplishing the studies issued by the relevant university/college abroad,
 2. a notarised copy of a diploma supplement or a transcript of records,
 3. their official translation to the Czech or English language, where applicable.

An applicant will receive information on the result of the assessment via email. The result of assessment will be also sent directly to the faculty which conducts the degree programme the applicant is applying for. If the result is positive it can be used for all degree programmes of all VŠE faculties in Prague where the relevant applicant had filed the application, before he/she submitted the Request for Recognition of Education Abroad.

If you have any questions, please contact VŠE Prague by e-mail edu@vse.cz.